Spotkanie Grupy RIS3 w dniu 30 sierpnia 2023 roku

Przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej oraz innych podmiotów wspierających rozwój lokalnej gospodarki po raz kolejny spotkali się na forum Grupy RIS3 w środę 30 sierpnia w Białymstoku. Tematem przewodnim były propozycje przedsięwzięć dotyczących publicznej infrastruktury badawczej.

Spotkanie w imieniu Marszałka Artura Kosickiego poprowadziła Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP. Zadaniem Grupy RIS3 było zaopiniowanie przedsięwzięć przedstawionych przez regionalne organizacje badawcze, pod kątem zgodności z celami, sposobem wpisywania się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i regionalne inteligentne specjalizacje.

Wstępem była prezentacja pana Jakuba Jasiczaka, Przewodniczącego Porozumienia Spółek Celowych i Prezesa spółki celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na temat współpracy rozwojowej z uczelniami z całego kraju.

Punktem głównym posiedzenia były wystąpienia przedstawicieli Wnioskodawców: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), Politechniki Białostockiej (PB), Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) oraz Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej (IIiTPB), którzy uzasadnili wpisywanie się projektów w regionalne inteligentne specjalizacje przedstawiając Grupie szereg argumentów przemawiających za realizacją przedsięwzięć.

Centrum Medycyny Nowej Generacji (UMB), jak podkreślił prof. Mariusz Moniuszko, Prorektor ds. nauki i rozwoju, może pomóc producentom żywności, aby ich produkty sprzedawane były z wysoką marżą jako żywność funkcjonalna. „Chcemy pokazać, synergię inteligentnych specjalizacji, sektora medycznego z sektorem rolno-spożywczym, który jest potęgą tego regionu, jest jego charakterystyką. Połączenie tych dwóch nurtów działalności daje olbrzymią szansą rozwoju”. 

Branża ICT wpływająca na rozwój każdego sektora będzie mogła rozwijać technologie i innowacje cyfrowe na rzecz regionu dzięki Podlaskiemu Centrum Technologii Cyfrowych (PB).

Natomiast Centrum Ekspertyz BioNanoTechno (UwB) prowadzić będzie badania o szerokim spektrum zastosowania: do oceny stanu i ochrony środowiska, jakości materiałów użytkowych, opracowywania i wdrażania nowych biosensorów w diagnostyce chorób czy kontroli produktów, rozwijających regionalne inteligentne specjalizacje.

Laboratorium Połączeń Mechanicznych (IIiTPB) ma być odpowiedzią na problemy przedsiębiorców w branży metalowo-maszynowej, rolniczej, szkutniczej.

Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię Grupy RIS3 i zostały zarekomendowane Zarządowi Województwa celem przekazania ich do opinii stronie rządowej.

Powrót na początek strony