Identyfikacja przedsięwzięć z zakresu strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje badawcze do zgłaszania propozycji przedsięwzięć z zakresu publicznej regionalnej infrastruktury badawczej.

Procedura identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 została przyjęta do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 350/6679/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Proces identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym z zakresu publicznej infrastruktury badawczej wynika z postanowień „Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego” oraz programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027” (FEdP 2021-2027).

Celem naboru jest wyłonienie przedsięwzięć z zakresu strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej w obszarach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego, zdefiniowanymi w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2021–2027+ (RIS3 2027+). Lista zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej zostanie przekazania do zaopiniowania przez stronę rządową. Etap uzyskania opinii poprzedza i warunkuje możliwość udziału we właściwej procedurze wyboru projektów w ramach programu FEdP 2021-2027.

Przedsięwzięcie zakłada możliwość sfinansowania infrastruktury, która będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej.

Jak złożyć wniosek

Podmiot zainteresowany aplikowaniem przedkłada do Instytucji Organizującej Nabór (ION) opracowane w języku polskim, wydrukowane dwustronnie i podpisane 2 egzemplarze Wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu publicznej infrastruktury badawczej na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Wniosek należy dostarczyć na adres: 

Kancelaria Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości (ION)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Poleska 89, pok. Nr 020 (parter)
15-874 Białystok

w godzinach pracy Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, tj.: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

Wniosek można dostarczyć:

  • osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Wnioskodawcę – decyduje data wpływu do Kancelarii;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Dodatkowo należy przesłać wniosek w formie elektronicznej - w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej - drogą e-mail na adres: ris3@podlaskie.eu.

Termin składania wniosków:

Nabór trwa 47 dni, tj. od dnia ogłoszenia do 16 sierpnia 2023 r. (dzień zamknięcia naboru).

Więcej informacji

Pytania o warunki naboru można kierować:

  • telefonicznie pod numerami: (85) 66 54 -316, -313, -926, -989
  • na adres poczty elektronicznej: ris3@podlaskie.eu

Do pobrania:

Powrót na początek strony