Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Trwały od 11 kwietnia do 16 maja 2013 roku.

Do uczestnictwa w konsultacjach zaproszono szerokie grono, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, w tym między innymi samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedstawicieli społeczności lokalnych, a także mieszkańców województwa podlaskiego.

Uwagi do dokumentu mógł zgłosić każdy. Wystarczyło wypełnić formularz konsultacyjny. Wysłać go pocztą, online lub przekazać podczas jednego ze spotkań konsultacyjnych.

Cel był jeden: by  w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej osób, aby każdy miał szansę zabrać głos. I ludzie udowodnili, że było warto, że ten temat nie jest im obojętny, że zależy im na rozwoju regionu. W spotkaniach konsultacyjnych na temat SRWP wzięło udział 785 osób. A jeśli dodamy do tego pozostałe debaty i spotkania, w dyskusję nad dokumentem zaangażowało się aż 1055 osób.

W trakcie konsultacji, na specjalnych formularzach, zgłoszono 458 opinii i uwag do projektu Strategii. Każda zgłoszona uwaga została szczegółowo zanalizowana. 215 opinii znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumencie.

Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych w zakładce Sprawozdanie z konsultacji, natomiast projekt z naniesionymi uwagami - w zakładce  Projekt Strategii po konsultacjach.

Załączniki:

Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 1 Przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 2 Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego

Aneks nr 3 Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dokumentami europejskimi i krajowymi

Aneks nr 4 System wskaźników monitorowania

Aneks nr 5 Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 8 Bibliografia

Regulamin Konsultacji Społecznych

Formularz konsultacyjny

Powrót na początek strony