II Spotkanie Zespołu zadaniowego ds. szkolnictwa zawodowego

14 listopada 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu zadaniowego ds. szkolnictwa zawodowego.

Jednym z wątków dyskusji było przedstawienie tematyki, zakresu badań i analiz przewidzianych do wykonania w ramach regionalnego, systemowego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, koordynującego monitorowanie kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Zespołu Pani Karolina Perkowska przedstawiła możliwości włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego w ramach planowanych naborów EFS+. Ponadto podjęto temat upowszechnienia kształcenia
w miejscu pracy i praktycznego kształcenia zawodowego (w tym staży uczniowskich),
z uwzględnieniem najnowszych trendów technologicznych, również w ramach kształcenia dualnego. Dyskutowano o realnych możliwościach współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami i Instytucjami Otoczenia Biznesu.

W kolejnej części spotkania Pan Sebastian Rynkiewicz (członek Zespołu oraz przedstawiciel Realizatora), zaprezentował główne założenia projektu Smart Education for Industry 4.0 – SEI 4.0 finansowanego w ramach FEdP 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie sieci regionalnych centrów edukacji oraz ich modernizację, a także kompleksowe wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Na zakończenie spotkania Pani Izabela Łokić, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, zachęcała uczestników do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz bliźniaczej transformacji, które mogłyby zostać zaprezentowane w ramach partnerstwa województwa w projekcie SKYLA, Interreg Europe.

II spotkanie Zespołu ds szkolnictwa zawdowego.png

Powrót na początek strony