I spotkanie podlaskich interesariuszy międzynarodowego projektu CASPER

Jakie są problemy, bariery i wyzwania na poziomie lokalnym w województwie podlaskim dotyczące jakości życia na obszarach wiejskich? Co pogłębia te problemy? Przykłady innowacji społecznych i zaangażowania obywatelskiego na obszarach wiejskich w kontekście ich depopulacji, które zostały zrealizowane w województwie podlaskim. Pomysły na stawienie czoła wyzwaniom wynikającym z wyludniania się obszarów wiejskich w województwie podlaskim. Na te zagadnienia próbowali odpowiedzieć przedstawiciele podlaskiej grupy interesariuszy projektu CASPER podczas pierwszych regionalnych warsztatów zorganizowanych 4 października 2023 r. w Białymstoku.

Intencją projektu CASPER jest wypracowanie rozwiązań w zakresie odporności regionów partnerskich w kontekście wyludnienia się obszarów wiejskich. Niezwykle ważną rolę w tym procesie pełnią interesariusze tj. przedstawiciele samorządów i innych grup społeczno-gospodarczych, których zadaniem będzie analizowanie działań mających na celu poprawę komfortu życia na obszarach wiejskich. W związku z tym, zarówno partnerzy projektu, jak i interesariusze w regionach będą ze sobą współpracować i wymieniać doświadczenia w zakresie przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich, a uzyskana wiedza i zebrane dobre praktyki umożliwią odpowiednie dostosowanie instrumentu polityki na rzecz podnoszenia jakości życia na wyludniających się obszarach wiejskich. W przypadku województwa podlaskiego instrumentem tym jest program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

W skład grupy podlaskich interesariuszy projektu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Wdrażający projekt nie wykluczają możliwości poszerzenia składu grupy.

Pierwsze warsztaty odbyły się w formie okrągłego stołu umożliwiając jego uczestnikom swobodne wypowiedzenie się w temacie spotkania, co doprowadziło do bardzo ciekawej dyskusji. Uzyskane informacje, wiedza i doświadczenie uczestników warsztatów stanowią cenny wkład do wstępnych założeń i dalszej pracy nad projektem CASPER.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Wschodniej Finlandii – partner wiodący,
Samorząd Regionu Południowego Savo (Finlandia),
Komitat Somogy (Węgry),
CROST Nonprofit Ltd. (Węgry),
Region Nowa Akwitania (Francja),
Sviluppo Basilicata SPA (Włochy),
Województwo Podlaskie (Polska).

Partnerzy stowarzyszeni:

Region Basilicata (Włochy),
Francja Aktywna Nowa Akwitania (Francja).

Więcej informacji o projekcie CASPER na stronie projektu: https://www.interregeurope.eu/casper

Powrót na początek strony